ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van het EatOnline bestelplatform, dat wordt aangeboden door ebee.be (hierna genoemd "Bedrijf"), om bestellingen voor eten te plaatsen en af te handelen. Door gebruik te maken van het EatOnline bestelplatform stemt u in met deze Voorwaarden.

GEBRUIKERSVERANTWOORDELIJKHEDEN

a. Gebruikers van het EatOnline bestelplatform, inclusief restaurants en hun klanten (hierna gezamenlijk genoemd "Gebruikers"), zijn verantwoordelijk voor het juist en accuraat verstrekken van informatie bij het plaatsen van bestellingen, inclusief contactgegevens en bestelvoorkeuren.

b. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk houden van hun inloggegevens en mogen deze niet delen met derden. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun account.

c. Gebruikers mogen het EatOnline bestelplatform alleen gebruiken voor legitieme doeleinden en mogen geen misbruik maken van het platform, waaronder het plaatsen van valse bestellingen, het hinderen van andere Gebruikers of het schenden van de intellectuele eigendomsrechten van EatOnline of derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

a. Het EatOnline bestelplatform en alle daarmee verband houdende inhoud, inclusief maar niet beperkt tot software, ontwerpen, logo's, handelsmerken en andere materialen, zijn eigendom van het Bedrijf of haar licentiegevers en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

b. Gebruikers verkrijgen geen enkel recht of licentie met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf of derden. Gebruikers mogen de inhoud van het EatOnline bestelplatform niet kopiëren, wijzigen, distribueren, openbaar maken, reproduceren of afgeleide werken ervan maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

BESTELLINGEN EN BETALINGEN

a. Gebruikers kunnen bestellingen plaatsen via het EatOnline bestelplatform voor producten en diensten die worden aangeboden door restaurants. Het Bedrijf faciliteert het bestelproces, maar is niet verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van de bestellingen of de kwaliteit van de producten en diensten die door restaurants worden geleverd.

b. Betalingen voor bestellingen worden rechtstreeks tussen klanten en restaurants afgehandeld. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige betalingsgeschillen tussen Gebruikers.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het Bedrijf spant zich in om het EatOnline bestelplatform naar behoren te laten functioneren en de juistheid van de verstrekte informatie te waarborgen. Echter, het Bedrijf geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van het EatOnline bestelplatform. Gebruikers maken gebruik van het platform op eigen risico.

b. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het EatOnline bestelplatform, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winstderving, bedrijfsonderbrekingen of reputatieschade.

c. De totale aansprakelijkheid van het Bedrijf jegens Gebruikers voor enige vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het EatOnline bestelplatform, ongeacht de oorzaak van de actie, zal in geen geval de vergoeding overschrijden die door de Gebruiker is betaald voor het gebruik van het platform in de zes maanden voorafgaand aan de claim.

WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen in de Voorwaarden zullen op het EatOnline bestelplatform worden geplaatst. Het is aan Gebruikers om regelmatig de Voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Het voortgezette gebruik van het EatOnline bestelplatform na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat de Gebruiker akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van het EatOnline bestelplatform en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken tussen de partijen.

CONTACTGEGEVENS

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens:

Naam: ebee.be

Adres: Aarschotsesteenweg 309, 3012 Wilsele

E-mail: info@ebee.be

Telefoon: 0032487847807

We zullen ons best doen om uw vragen en verzoeken tijdig en adequaat te beantwoorden.